Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Gospel According to St John next >
< prev Chapter 14 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

Christ's discourse after his last supper.

 1 Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
Non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum, et in me credite.

 2 In my Father's house there are many mansions. If not, I would have told you: because I go to prepare a place for you.
In domo Patris mei mansiones multae sunt; si quominus dixissem vobis : quia vado parare vobis locum.

 3 And if I shall go, and prepare a place for you, I will come again, and will take you to myself; that where I am, you also may be.
Et si abiero, et praeparavero vobis locum, iterum venio, et accipiam vos ad meipsum : ut ubi sum ego, et vos sitis.

 4 And whither I go you know, and the way you know.
Et quo ego vado scitis, et viam scitis.

 5 Thomas saith to him: Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Dicit ei Thomas : Domine, nescimus quo vadis : et quomodo possumus viam scire?

 6 Jesus saith to him: I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me.
Dicit ei Jesus : Ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me.

 7 If you had known me, you would without doubt have known my Father also: and from henceforth you shall know him, and you have seen him.
Si cognovissetis me, et Patrem meum utique cognovissetis : et amodo cognoscetis eum, et vidistis eum.

 8 Philip saith to him: Lord, shew us the Father, and it is enough for us.
Dicit ei Philippus : Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis.

 9 Jesus saith to him: Have I been so long a time with you; and have you not known me? Philip, he that seeth me seeth the Father also. How sayest thou, shew us the Father?
Dicit ei Jesus : Tanto tempore vobiscum sum, et non cognovistis me? Philippe, qui videt me, videt et Patrem. Quomodo tu dicis : Ostende nobis Patrem?

 10 Do you not believe, that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak to you, I speak not of myself. But the Father who abideth in me, he doth the works.
Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est? Verba quae ego loquor vobis, a meipso non loquor. Pater autem in me manens, ipse fecit opera.

 11 Believe you not that I am in the Father, and the Father in me?
Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est?

 12 Otherwise believe for the very works' sake. Amen, amen I say to you, he that believeth in me, the works that I do, he also shall do; and greater than these shall he do.
alioquin propter opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis, qui credit in me, opera quae ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet.

 13 Because I go to the Father: and whatsoever you shall ask the Father in my name, that will I do: that the Father may be glorified in the Son.
Quia ego ad Patrem vado: et quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam : ut glorificetur Pater in Filio.

 14 If you shall ask me any thing in my name, that I will do.
Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam.

 15 If you love me, keep my commandments.
Si diligitis me, mandata mea servate :

 16 And I will ask the Father, and he shall give you another Paraclete, that he may abide with you for ever.
et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum,

 17 The spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, nor knoweth him: but you shall know him; because he shall abide with you, and shall be in you.
Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum, nec scit eum : vos autem cognoscetis eum, quia apud vos manebit, et in vobis erit.

 18 I will not leave you orphans, I will come to you.
Non relinquam vos orphanos : veniam ad vos.

 19 Yet a little while: and the world seeth me no more. But you see me: because I live, and you shall live.
Adhuc modicum, et mundus me jam non videt. Vos autem videtis me : quia ego vivo, et vos vivetis.

 20 In that day you shall know, that I am in my Father, and you in me, and I in you.
In illo die vos cognoscetis quia ego sum in Patre meo, et vos in me, et ego in vobis.

 21 He that hath my commandments, and keepeth them; he it is that loveth me. And he that loveth me, shall be loved of my Father: and I will love him, and will manifest myself to him.
Qui habet mandata mea, et servat ea : ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a Patre meo : et ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum.

 22 Judas saith to him, not the Iscariot: Lord, how is it, that thou wilt manifest thyself to us, and not to the world?
Dicit ei Judas, non ille Iscariotes : Domine, quid factum est, quia manifestaturus es nobis teipsum, et non mundo?

 23 Jesus answered, and said to him: If any one love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him, and will make our abode with him.
Respondit Jesus, et dixit ei : Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus;

 24 He that loveth me not, keepeth not my words. And the word which you have heard, is not mine; but the Father's who sent me.
qui non diligit me, sermones meos non servat. Et sermonem, quem audistis, non est meus : sed ejus qui misit me, Patris.

 25 These things have I spoken to you, abiding with you.
Haec locutus sum vobis apud vos manens.

 26 But the Paraclete, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring all things to your mind, whatsoever I shall have said to you.
Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia quaecumque dixero vobis.

 27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, do I give unto you. Let not your heart be troubled, nor let it be afraid.
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis : non quomodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet.

 28 You have heard that I said to you: I go away, and I come unto you. If you loved me, you would indeed be glad, because I go to the Father: for the Father is greater than I.
Audistis quia ego dixi vobis : Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem : quia Pater major me est.

 29 And now I have told you before it comes to pass: that when it shall come to pass, you may believe.
Et nunc dixi vobis priusquam fiat : ut cum factum fuerit, credatis.

 30 I will not now speak many things with you. For the prince of this world cometh, and in me he hath not any thing.
Jam non multa loquar vobiscum : venit enim princeps mundi hujus, et in me non habet quidquam.

 31 But that the world may know, that I love the Father: and as the Father hath given me commandment, so do I: Arise, let us go hence.
Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Surgite, eamus hinc.

< prev Gospel According to St John next >
< prev Chapter 14 next >

 
TOP OF PAGE