Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Book of Leviticus next >
< prev Chapter 16 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

When and how the high priest must enter into the sanctuary. The feast of expiation.

 1 And the Lord spoke to Moses, after the death of the two sons of Aaron, when they were slain upon their offering strange fire:
Locutusque est Dominus ad Moysen post mortem duorum filiorum Aaron, quando offerentes ignem alienum interfecti sunt :

 2 And he commanded him, saying, Speak to Aaron thy brother, that he enter not at all into the sanctuary, which is within the veil before the propitiatory, with which the ark is covered, lest he die, (for I will appear in a cloud over the oracle,)
et praecepit ei, dicens : Loquere ad Aaron fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio quo tegitur arca, ut non moriatur ( quia in nube apparebo super oraculum),

 3 Unless he first do these things: He shall offer a calf for sin, and a ram for a holocaust.
nisi haec ante fecerit : vitulum pro peccato offeret, et arietem in holocaustum.

 4 He shall be vested with a linen tunick, he shall cover his nakedness with linen breeches: he shall be girded with a linen girdle, and he shall put a linen mitre upon his head: for these are holy vestments: all which he shall put on, after he is washed.
Tunica linea vestietur, feminalibus lineis verenda celabit : accingetur zona linea, cidarim lineam imponet capiti : haec enim vestimenta sunt sancta : quibus cunctis, cum lotus fuerit, induetur.

 5 And he shall receive from the whole multitude of the children of Israel two buck goats for sin, and one ram for a holocaust.
Suscipietque ab universa multitudine filiorum Israel duos hircos pro peccato, et unum arietem in holocaustum.

 6 And when he hath offered the calf and prayed for himself, and for his own house,
Cumque obtulerit vitulum, et oraverit pro se et pro domo sua,

 7 He shall make the two buck goats to stand before the Lord in the door of the tabernacle of the testimony:
duos hircos stare faciet coram Domino in ostio tabernaculi testimonii :

 8 And casting lots upon them both, one to be offered to the Lord, and the other to be the emissary goat:
mittensque super utrumque sortem, unam Domino, alteram capro emissario :

 9 That whose lot fell to be offered to the Lord, he shall offer for sin:
cujus exierit sors Domino, offeret illum pro peccato :

 10 But that whose lot was to be the emissary goat, he shall present alive before the Lord, that he may pour out prayers upon him, and let him go into the wilderness.
cujus autem in caprum emissarium, statuet eum vivum coram Domino, ut fundat preces super eo, et emittat eum in solitudinem.

 11 After these things are duly celebrated, he shall offer the calf, and praying for himself and for his own house, he shall immolate it:
His rite celebratis, offeret vitulum, et rogans pro se, et pro domo sua, immolabit eum :

 12 And taking the censer, which he hath filled with the burning coals of the altar, and taking up with his hand the compounded perfume for incense, he shall go in within the veil into the holy place:
assumptoque thuribulo, quod de prunis altaris impleverit, et hauriens manu compositum thymiama in incensum, ultra velum intrabit in sancta :

 13 That when the perfumes are put upon the fire, the cloud and vapour thereof may cover the oracle, which is over the testimony, and he may not die.
ut, positis super ignem aromatibus, nebula eorum et vapor operiat oraculum quod est supra testimonium, et non moriatur.

 14 He shall take also of the blood of the calf, and sprinkle with his finger seven times towards the propitiatory to the east.
Tollet quoque de sanguine vituli, et asperget digito septies contra propitiatorium ad orientem.

 15 And when he hath killed the buck goat for the sin of the people, he shall carry in the blood thereof within the veil, as he was commanded to do with the blood of the calf, that he may sprinkle it over against the oracle,
Cumque mactaverit hircum pro peccato populi, inferet sanguinem ejus intra velum, sicut praeceptum est de sanguine vituli, ut aspergat e regione oraculi,

 16 And may expiate the sanctuary from the uncleanness of the children of Israel, and from their transgressions, and all their sins. According to this rite shall he do to the tabernacle of the testimony, which is fixed among them in the midst of the filth of their habitation.
et expiet sanctuarium ab immunditiis filiorum Israel, et a praevaricationibus eorum, cunctisque peccatis. Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testimonii, quod fixum est inter eos, in medio sordium habitationis eorum.

 17 Let no man be in the tabernacle when the high priest goeth into the sanctuary, to pray for himself and his house, and for the whole congregation of Israel, until he come out.
Nullus hominum sit in tabernaculo, quando pontifex sanctuarium ingreditur, ut roget pro se, et pro domo sua, et pro universo coetu Israel, donec egrediatur.

 18 And when he is come out to the altar that is before the Lord, let him pray for himself, and taking the blood of the calf, and of the buck goat, let him pour it upon the horns thereof round about:
Cum autem exierit ad altare quod coram Domino est, oret pro se, et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super cornua ejus per gyrum :

 19 And sprinkling with his finger seven times, let him expiate, and sanctify it from the uncleanness of the children of Israel.
aspergensque digito septies, expiet, et sanctificet illud ab immunditiis filiorum Israel.

 20 After he hath cleansed the sanctuary, and the tabernacle, and the altar, then let him offer the living goat:
Postquam emundaverit sanctuarium, et tabernaculum, et altare, tunc offerat hircum viventem :

 21 And putting both hands upon his head, let him confess all the iniquities of the children of Israel, and all their offences and sins: and praying that they may light on his head, he shall turn him out by a man ready for it, into the desert.
et posita utraque manu super caput ejus, confiteatur omnes iniquitates filiorum Israel, et universa delicta atque peccata eorum : quae imprecans capiti ejus, emittet illum per hominem paratum, in desertum.

 22 And when the goat hath carried all their iniquities into an uninhabited land, and shall be let go into the desert,
Cumque portaverit hircus omnes iniquitates eorum in terram solitariam, et dimissus fuerit in deserto,

 23 Aaron shall return into the tabernacle of the testimony, and putting off the vestments, which he had on him before when he entered into the sanctuary, and leaving them there,
revertetur Aaron in tabernaculum testimonii, et depositis vestibus, quibus prius indutus erat, cum intraret sanctuarium, relictisque ibi,

 24 He shall wash his flesh in the holy place, and shall put on his own garments. And after that he has come out and hath offered his own holocaust, and that of the people, he shall pray both for himself, and for the people:
lavabit carnem suam in loco sancto, indueturque vestibus suis. Et postquam egressus obtulerit holocaustum suum, ac plebis, rogabit tam pro se quam pro populo :

 25 And the fat that is offered for sins, he shall burn upon the altar.
et adipem, qui oblatus est pro peccatis, adolebit super altare.

 26 But he that hath let go the emissary goat, shall wash his clothes, and his body with water, and so shall enter into the camp.
Ille vero, qui dimiserit caprum emissarium, lavabit vestimenta sua, et corpus aqua, et sic ingredietur in castra.

 27 But the calf and the buck goat, that were sacrificed for sin, and whose blood was carried into the sanctuary, to accomplish the atonement, they shall carry forth without the camp, and shall burn with fire, their skins and their flesh, and their dung:
Vitulum autem, et hircum, qui pro peccato fuerant immolati, et quorum sanguis illatus est in sanctuarium, ut expiatio compleretur, asportabunt foras castra, et comburent igni tam pelles quam carnes eorum, ac fimum :

 28 And whosoever burneth them shall wash his clothes, and flesh with water, and so shall enter into the camp.
et quicumque combusserit ea, lavabit vestimenta sua et carnem aqua, et sic ingredietur in castra.

 29 And this shall be to you an everlasting ordinance: The seventh month, the tenth day of the month, you shall afflict your souls, and shall do no work, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you.
Eritque vobis hoc legitimum sempiternum : mense septimo, decima die mensis, affligetis animas vestras, nullumque opus facietis, sive indigena, sive advena qui peregrinatur inter vos.

 30 Upon this day shall be the expiation for you, and the cleansing from all your sins: you shall be cleansed before the Lord.
In hac die expiatio erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatis vestris : coram Domino mundabimini.

 31 For it is a sabbath of rest, and you shall afflict your souls by a perpetual religion.
Sabbatum enim requietionis est, et affligetis animas vestras religione perpetua.

 32 And the priest that is anointed, and whose hands are consecrated to do the office of the priesthood in his father's stead, shall make atonement; and he shall be vested with the linen robe and the holy vestments,
Expiabit autem sacerdos, qui unctus fuerit, et cujus manus initiatae sunt ut sacerdotio fungatur pro patre suo : indueturque stola linea et vestibus sanctis,

 33 And he shall expiate the sanctuary and the tabernacle of the testimony and the altar, the priest also and all the people.
et expiabit sanctuarium et tabernaculum testimonii atque altare, sacerdotes quoque et universum populum.

 34 And this shall be an ordinance for ever, that you pray for the children of Israel, and for all their sins once in a year. He did therefore as the Lord had commanded Moses.
Eritque vobis hoc legitimum sempiternum, ut oretis pro filiis Israel, et pro cunctis peccatis eorum semel in anno. Fecit igitur sicut praeceperat Dominus Moysi.

< prev Book of Leviticus next >
< prev Chapter 16 next >

 
TOP OF PAGE